SIA “AN Riepas” tiešsaites klientu apkalpošanas sistēmas lietošanas noteikumi


1. Definīcija.

1.1. Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kurai administrācija izsniegusi lietotājvārdu un paroli sistēmas lietošanai.

1.2. Administrācija – SIA “AN Riepas” tiešsaites sistēmas administrācija vai uzņēmuma administrācija.

1.3. Sistēma – SIA “AN Riepas” uzturēta un administrēta klientu apkalpošanas un informēšanas sistēma, pieejama tiešsaitē izmantojot tīmekļa pārlūku vai citu atbilstošu iekārtu.

1.4. Noteikumi – šis tiešsaites dokuments.


2. Lietošanas noteikumi.

2.1. Lietotāja pienākums ir turēt slepenībā un neizpaust savus lietotāja autorizācijas datus (lietotājvārds un parole) trešajām personām bez Administrācijas rakstiskas, nepārprotamas atļaujas.

2.2. Lietotāja pienākums ir nepieļaut Sistēmā esošo datu publikāciju ar Sistēmu nesaistītos tīmekļa vai fiziskās vides resursos.

2.3. Lietotājam nav tiesību izplatīt Sistēmā pieejamos datus trešajām personām gadijumā, ja šo datu izplatīšana var jebkādā veidā ietekmēt Sistēmas normālu darbību, traucēt to, apturēt vai jebkādi citādi nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai mainīt Sistēmu un tās darbu.

2.4. Lietotājam kategoriski aizliegts izplatīt Sistēmā pieejamos datus trešajām pusēm ar mērķi nodarīt kaitējumu Sistēmai vai SIA "AN Riepas", kopumā vai atsevišķi.

2.5. Lietotājam kategoriski aizliegts izplatīt Sistēmā pieejamos datus trešajām pusēm, kuras saistītas ar SIA "AN Riepas" darbības nozari, riepu tirdzniecību, izplatīšanu, izņemot gadijumos, kad šīs darbības ir SIA "AN Riepas" interesēs vai to nepārprotami atļavusi SIA "AN Riepas" Administrācija.

2.6. Lietotājam aizliegts izmantot Sistēmā pieejamos datus nelegālu un/vai pretlikumīgu darbību veikšanai, kā fiziskā tā arī interpretivā nozīmē, kā arī aizliegts izmantot sistēmu neētisku vai trešās puses aizskarošu darbību veikšanai, darbībām vai darbību plānošanai, kas uzskatāmas par pretlikumīgām Latvijas Republikas vai starptautisko likumu un tiesību aktu izpratnē.

2.7. Lietotājam aizliegts izmantot Sistēmā pieejamos datus jebkādā veidā, kas varētu radīt zaudējumus SIA "AN Riepas", Sistēmai vai Administrācijai, kopumā vai atsevišķi.

2.8. SIA "AN Riepas" ir tiesības nosūtīt informatīvus e-pastus un īpašos piedāvājumus uz lietotāju norādītajām E-pasta adresēm un telefonu numuriem, ja lietotājs nav norādījis savādāk.

Šo Noteikumu neievērošanas gadijumā Administrācija ir tiesīga bez brīdinājuma slēgt vai dzēst Lietotāja kontu no sistēmas, uz laiku vai pilnībā, ar vai bez pamatojuma, arī uz aizdomu par Noteikumu pārkāpumu pamata. Šie Noteikumi nedrīkst tikt interpretēti pretēji SIA "AN Riepas" un/vai Administrācijas interesēm. Šo Noteikumu pārkāpuma/u gadijumā par SIA "AN Riepas" nodarītajiem zaudējumiem un to atmaksu pilnā apmērā uzņemas Lietotājs, kurš pārkāpis noteikumus un/vai trešā puse, ja tāda ir, kura radijusi šos zaudējumus. Administrācija patur tiesības mainīt vai labot šos noteikumus jebkurā laikā bez brīdinājuma. Noteikumi stājas spēkā un ir saistoši neatkarīgi no tā, vai Lietotājs ir ar tiem iepazinies, vai nē, līdz ar Noteikumu publikāciju Sistēmā.

Šiem noteikumiem ir pilns lietošanas līguma spēks.